กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมประจำสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

เลือกตั้งกรรมการจริยธรรม
ประเภทผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ หรือประเภททั่วไป
เพื่อเป็นกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ตามประมวลจริยธรรมข้อ 14(3)
วันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 8:00 - 17:00 น.